Just In
Community
Forum
V
More
for Inside The Mind: Twilight Sparkle

12/20/2016 c1 Guest
Daikirai
Anata wa watashi no bōifurendo o nusunda
Nē, sore wa kare ga idaina kisudatta no wa watashi no seide wanai
Anata ga watashi no besty boo ni furerunaraba, anata wa bīchi o korosu
Uwa a woah woah hōrudoappu
Anata o saisho ni korosu tsumoridesu b - b - b - b beach
Ano ne
Anata wa kono univerese saisho no bīchi ni wakare o saisho ni itte korosu imma

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service