Just In
Community
Forum
V
More
for Blood, Eezo and Beskar

2/12/2019 c2 helkil
will one or both shepard siblings have the force or not and i really like the none madalorian POV
2/12/2019 c1 helkil
first complaint would be more space between sentences or lines like this

ghfhgfkkhfjhgjgfjgfhjfjhgfjhfjhgf kffhkjf kfkgf jfjhfkj fkjhff f fu fiuiyfyf i5 xdr fy tdykf id yfuyf yf
tdfyudtyttfiytftyiytfctdexyrecf fcutexdtue ctrdte fcjhtfkj tftfitfutrdyrtc ittfjhgfhtfuxd

jhtfjgdrdkyfyudtf yfiytdy tdf iitfytfiuykyf iuyfitfiytdt yufriytfr duyrd utitfiytftuid ttfittfyudf tdtduyt tyift
fdtredrrdrd yturyytidiryfrdi itftfiutfd tfifiytfitd fitfuyfyf fyfuy duytfkyrs ditdrys itfyfoytdkyj
jhgcurdkhfktfk fkjfudtxc uyfiytfkuydfhgfghkfgh iggfkjhglyghl fkghfhkjfhkffkfy khfgkf khgfjhddghd d
kgfkhffhkj.

jfkthrfiyfkfhjfiytfiy ifityfriuyf yfiuyguyg hfgkjftydturu ufrtdsrjtfktdryii dfkyfitfity

like that
17 « Prev Page 1 2

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service