The Wall

When the wall stands

it's weak

When it comes down

it rains

when it cracks

it splits

when it collapses

it falls

when the wall falls

so do we

when the ocean comes

we drown

when the sun comes

we come back

when the wall stands

it's weak