FanFiction.Net
Just In
Community
Forum
V
More
Aiko Vallery PM
Biography
Joined Nov '13

Ni Hao, currently in love with this ultimates CP

Counter Attack:QingYu (Wang Qing x Feng Jian Yu ) (王青ZG) & (冯建宇DTX).

Kristao (Wu Yi Fan & Huang Zi Tao)

MinWoo/SongKim (Song Mino & Kim JinWoo)

NamJin (Kim Namjoon & Kim Seokjin)

SasuNaru (Uchiha Sasuke & Uzumaki Naruto)

Author: Follow Favorite

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service